TRABZON

E TİPİ KAPALI ve AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÜRÜN VE HİZMET KATALOĞU

 

 

 

 

 

 

            İrtibat Telefonları: 0462 323 16 06 – 326 32 45 – 228 20 00

                    Faks: 0462 322 40 58 – 228 22 30  

 

 

ÇALIŞMADAN ÖĞRENMEDEN YORULMADAN, RAHAT YAŞAMANIN YOLLARINI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER;

 

EVVELA HAYSİYETLERİNİ,

SONRA HÜRRİYETLERİNİ

VE DAHA SONRA DA İSTİKBALLERİNİ

           KAYBETMEYE MAHKÛMDURLAR…

      

 

 

·         4734 sayılı kanun kapsamına giren kuruluşlar, ceza infaz kurumlarında bizzat üretilen malları
kamu ihale kanunun 3. maddesinin ( e bendine göre) ihale yapmaksızın protokol ile temin edebilir.

·         Sipariş istenen ürünlerin kod numaralarının yazılıp faks çekilmesi gerekmektedir.

  
 

İşyurtları Kurumu Nedir?

4301 sayılı Kanun ile oluşturulan İşyurtları Kurumu, Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşudur. Organları Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı ve İşyurtlarıdır. Kuruluş Kanununda Kurumun amacı, statüsü, teşkilatlanma tarzı ve görevleri açıklanmıştır.

4301 sayılı İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, İşyurtları Kurumunun bağlı bir kuruluş olduğunu zikretmektedir.

“Bağlı Kuruluş” kavramı 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bağlı kuruluş “ Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak, özel kanunla kurulan özel bütçeli” kuruluşlardır.

İşyurtları Kurumu kurulduğu 1997 yılından itibaren 4301 sayılı Kanun ile “ Adalet Bakanlığına bağlı, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve bu gelirden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen” bir kamu idaresi olarak faaliyet göstermektedir.

4301 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.” denilmek suretiyle kuruluş amacı açıklanmıştır.

Kuruluş amacında belirtilen “işyurtları” kavramı ise 4301 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde “işyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” şeklinde tarif edilmiştir.

 

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun 17 inci maddesi, "kanunlarda geçen “ mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri ” ve “ceza ve ıslahevleri atölyeleri” ibareleri “ İşyurtları Kurumu ve işyurtları” olarak değiştirilmiştir" hükmünü taşımaktadır.

 

Yargı Kararları ;

Kurumumuzun işleyiş ve görevlerine ilişkin olarak meydana gelen çeşitli uyuşmalıklar karşısında yargı mercilerince verilen ve kesinleşen kararları;

1-Hukuk davalarında karşı taraf kamu kurumu olduğu takdirde ihtilafların 3533 sayılı yasaya tabi olarak, hakem usulüne göre çözümleneceği mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla istikrar kazanmıştır.

2-Adalet Bakanlığına ve Kurumumuza tahsis edilen hazine arazilerinden Maliye Bakanlığınca tahsis kaldırılmadığı sürece kira veya ecrimisil adı altında herhangi bir alacak talep edilemeyeceği mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla kabul görmüştür.

3-İşyurtlarınca ceza infaz kurumları içinde ve dışında (adliye, çay ocağı vs.) kurum iş koluna bağlı olarak çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için kısa vadeli prim ödemesi gerektiği mahkeme ve Yargıtay kararıyla uygun görülmüştür.

4-İşyurtlarında imal edilip piyasa fiyatlarından daha ucuza satılan unlu mamullerin haksız rekabete konu olamayacağı mahkeme ve Yargıtay kararıyla istikrar kazanmıştır.

5-Kurumumuzun 492 sayılı Harçlar Kanununun 13 j maddesi gereğince harçtan muaf olduğu mahkeme kararıyla belirlenmiştir.

6-İşyurtları Kurumu 4301 sayılı yasanın gerekçesinde de belirlendiği gibi Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli tüzel kişiliği olan bir kuruluştur.

şeklindedir.

 

İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları 4301 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde sayılmıştır.

Bunlar;

a) İşyurtları faaliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlar,

b) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 inci maddesine göre alınacak yiyecek bedelleri,

c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1),(2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi gelir tahmini tutarının %35'ine tekabül eden miktarda İşyurtları Kurumuna aktarılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek,

d) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklarının satışından elde edilen gelirler,

e) Bağış ve yardımlar,

f) Faiz ve sair gelirler.

İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Kurumun hizmet ve çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç,gereç, ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan kısımlar, İşyurtları Kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir. Şu kadar ki, ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı için ayrılacak tutar, işyurtları özgelirlerinin %90'ından az olamaz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen düzenlemede de İşyurtları Kurumunun, merkezi yönetim kapsamındaki, özel bütçeli bir kamu idaresi olduğu tekrarlanmıştır.

 

                   Kod : EMDSV7

           Özellikleri: 90x45x45 cm ebatlarında 18 mm
           suntalam dan istenilen renkte üretim
           yapılmaktadır

 

         


           Kod : EMDSV8

           Özellikleri: 50x50x60 cmebatlarında
           suntalamdan 3 çekmeceli olarak istenilen
           renkte üretim  yapılmaktadır.

          


           Kod : EMDSV9
 

           Özellikleri: 50x50x60 cm ebatlarında
           suntalamdan 3 çekmeceli olarak istenilen   
           renkte üretim yapılmaktadır.

           Kod : EMDSV10

           Özellikleri : 90 cm çapında istenilen renkte
           üretim yapılmaktadır.

 

 

 

Kod : EMDSV11 

Özellikleri: 18 mm suntalamdan istenilen ebatta
değişik renklerde üretim yapılmaktadır

       
     

 

 

           Kod : EMDSV12

           Özellikleri: 18 mm suntalamdan istenilen
           ebatta değişik renklerde üretim  
           yapılmaktadır.

      

    
           Kod : EMDSV13
          

           Özellikleri: 18 mm suntalamdan istenilen
           ebatta değişik renklerde üretim
           yapılmaktadır

                                                                                     
         

           Kod : EMDSV14                                                               
                                                                                            
           Özellikleri: Özel üretim çeşidi olup eskitme
           boya ve motif kullanılarak üretim
           yapılmaktadır.

       


         
Kod : EMDSV15 

          Özellikleri: Özel üretim çeşidi olup eskitme  
          boya ve motif kullanılarak üretim
          yaapılmaktadır.

      
          Kod : EMDOK1

          Özellikleri : 120 x 10 2,2 gürgen tabla oturak
          metal kare profil ayaklar kullanılarak üretim 
          yapılmaktadır. 
       


          Kod : EMDOK2

          Özellikleri: Verzalit tabla oturak ve metal profil
          ayaklar kullanılarak üretim yapılmaktadır.
     


          Kod : EMDOK3

          Özellikleri: 120x40x2,2 gürgen tabla oturak ve 
          metal kare profil ayaklar kullanılarak üretim
          yapılmaktadır.
               Kod : EMDOK4

          Özellikleri: Verzalit tabla oturak ve metal profil   
          ayaklar kullanılarak üretim yapılmaktadır.

      


          Kod : EMDOK5 

          Özellikleri: 120x40x2,2 gürgen tabla oturak ve ;
          metal kare profil ayaklar kullanılarak üretim
          yapılmaktadır.

   


          Kod : EMDOK6 

          Özellikleri: Gürgen tabla oturak ve metal   
          kare profil ayaklar kullanılarak üretim
          yapılmaktadır.

   

         Kod : EMDOK7 

         Özellikleri: Sınıf panoları gürgen ve benzeri profil
         içerisine kadife kumaş kullanılarak üretim   
         yapılmaktadır.

        
         Kod : EMDOK8       


         Özellikleri: Yazı tahtaları suntalam üzeri boya   
         kullanılarak istenilen ebatta üretim yapılmaktadır.

                Kod : EMDOK9

         Özellikleri: 18 mm suntalam malzemeden
         istenilen ebatta 2 bölüm camlı kapak özelliğinde,
         istenilen renkte üretim yapılmaktadır.
              Kod : EMDOK10

         Özellikleri: 18 mm suntalam üzeri
         istenilen renkte imal edilir.
    

         Kod : EMDOK11

 
         Özellikleri: 18 mm suntalam üzeri kare metal  
         profiller kullanılarak istenilen renkte üretim
         yapılmaktadır.
       
         Kod : EMDMAS2


         Özellikleri: 190x97x75 cm ebatlarında sunta üzeri 
         suni kaplama malzemeden eskitme boya
         kullanılarak üretim yapılmaktadır.
               Kod : EMDMAS3


         Özellikleri: 185x80x80x76 ebatlarında 18 mm   
         suntalam malzeme kullanılarak üretim
         yapılmaktadır.
     
         Kod : EMDMAS4


         Özellikleri : 185 x 80 x 80 x 76 ebatlarında 18
         mm suntalam malzeme kullanılarak üretim   
         yapılmaktadır.
    


         Kod : EMDMAS7
 
         Özellikleri: Laminant kaplama tabla, 18 mm   
         suntalam malzeme kullanılarak üretim
         yapılmaktadır.
      
         Kod : EMDMAS8


         Özellikleri: Laminant kaplama tabla, 18 mm
         suntalam malzemeden statik boyalı ayak   
         kullanılarak üretim yapılmaktadır.
        
 
         Kod : EMDMAS9
 
         Özellikleri: Laminant kaplama tabla, 18 mm   
         suntalam malzemeden statik boyalı ayak
         kullanılarak üretim yapılmaktadır.

             Kod : EMDMAS10


         Özellikleri: Laminant kaplama tabla, 18 mm
         suntalam malzeme kullanılarak üretim
         yapılmaktadır.
        
         Kod : EMDMAS11

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm lik suntalam   
         kullanılarak değişik renklerde üretim 
         yapılmaktadır.
    


         Kod : EMDMAS12
 
         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm lik suntalam 
         kullanılarak değişik renklerde üretim
         yapılmaktadır.
   

         Kod : EMDM5

         Özellikleri: 1 adet armalı fon, 2 adet kenar sehba,  
         1 adet masa, 1 adet orta sehba, 1 adet koltuk,
         1 adet etejer, 4 adet misafir koltuğu, 1 adet
         kütüphane,1 adet komidin, 1 adet Atatürk maskı,
         1 adet duvar saati ve çöp kovasından
         oluşmaktadır.
   

         Kod : EMDM6

         Özellikleri: 1 adet armalı fon, 2 adet kenar sehba,
         1 adet masa, 1 adet orta sehba, 1 adet koltuk, 1
         adet etejer, 4 adet misafir koltuğu, 1 adet
         kütüphane, 1 adet komidin, 1 adet Atatürk maskı, 
         1 adet duvar saati ve çöp kovasından
         oluşmaktadır.
  

         Kod : EMDM7


         Özellikleri: Özellikleri: 1 adet armalı fon,
         2 adet kenar sehba, 1 adet masa, 1 adet
         orta sehba, 1 adet koltuk, 1 adet etejer,
         4 adet misafir koltuğu, 1 adet kütüphane,
         1 adet komidin, 1 adet Atatürk maskı,
         1 adet duvar saati ve çöp kovasından
         oluşmaktadır.
       


         Kod : EMDM8


         Özellikleri: Kromaj ayaklı 1 adet masa, 1 adet   
         komidin, 1 adet sehba, 1 adet koltuk, 1 adet çöp
         kovası, 2 adet form sandalyeden oluşmaktadır.
    


         Kod : EMDM9

         Özellikleri: 1 adet masa, 1 adet komidin,
         1 adet sehba, 1 adet koltuk, 1 adet çöp kovası, 2   
         adet form sandalyeden oluşmaktadır.
        


         Kod : EMDEM2
 

         Özellikleri: 18 mm lik suntalamdan istenilen
         boyuta göre üretim yapılmaktadır.
      
         Kod : EMDEM3

         Özellikleri: 18 mm lik suntalamdan istenilen
         boyuta göre üretim yapılmaktadır.
        


         Kod : EMDEM6

         Özellikleri: 18 mm lik suntalamdan istenilen
         boyuta göre üretim yapılmaktadır.
            Kod : EMDEM7

         Özellikleri: 18 mm lik suntalamdan istenilen  
         boyuta göre üretim yapılmaktadır.
     


         Kod : EMDEM8

         Özellikleri: 18 mm lik suntalamdan istenilen   
         boyuta göre üretim yapılmaktadır.
               Kod : EMDEM9

         Özellikleri: Ahşap, masif çiftli ranzalar istenilen
         ebatlarda üretim yapılmaktadır.
        

         Kod : EMDEM18

 
         Özellikleri: Ahşap iskelet üzeri istenilen renk ve    
         özellikte kumaş kaplama uygulanarak üretim   
         yapılmaktadır.
     
     

        Kod : EMDD5

         Özellikleri:210x80x42 cm 18mm suntalam   
         malzemeden kapaklı olarak istenilen renkte 
         üretilmektedir.
      


         Kod : EMDD6

         Özellikleri: 185x185x45 cm ebatlarında 4 bölüm   
         olarak 18 mm suntalam malzeme istenilen renkte 
         üretilmektedir.
      


         Kod : EMDD7

         Özellikleri:210x160x42 cm 18mm suntalam  
         malzemeden 2 bölüm kapaklı olarak istenilen
         renkte üretilmektedir.
       


         Kod : EMDD8

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalamdan 
         istenilen renkte üretilmektedir.
       


         Kod : EMDD9

         Özellikleri: 185x185x45 cm ebatlarında 18 mm 
         suntalam malzemeden istenilen renkte 
         üretilmektedir.
                 Kod : EMDD10

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalam ile  
         istenilen renkte üretilmektedir.
        


         Kod: EMDD11

         Özellikleri : 210x80x42 cm ebatlarında 18
         mm malzemeden istenilen renkte üretilmektedir.
        
         Kod : EMDD12

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalam
         ile istenilen renkte üretilmektedir.
    


         Kod : EMDD13

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalam
         ile istenilen renkte üretilmektedir.
       


         Kod : EMDD14


         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalam dan   
         istenilen renkte üretilmektedir.
        


         Kod : EMDD15

         Özellikleri: İstenilen ebatta 18 mm suntalam
         dan istenilen renkte üretilmektedir.
    


        Kod : EMDD16

         Özellikleri: 18 mm suntalam malzemeden kilitli
         olarak istenilen renkte üretilmektedir.
      


         Kod : EMDÜ8

         Özellikleri: İstenilen boyutta ve aralıklarla
         yapılabilen emanet dolabı 18 mm suntalam
         dan istenilen renkte imal edilmektedir.
      

         Kod : EMBİ1

         Özellikleri: 2 adet 3 çekmeceli komodinli   
         180x90x65x30 18 mm ebatlarında suntalam   
         malzemeden istenilen renkte üretilmektedir.
      


         Kod : EMBİ2

         Özellikleri: İstenilen boyut ve renge göre   
         üretilmektedir.
       

         Kod : EMBİ3

         Özellikleri: 180x90x65x30 18 mm ebatlarında    
         suntalam malzemeden istenilen renkte  
         üretilmektedir.
       
         Kod : EMB6

        
Özellikleri: 180x160x80 180x80 tabla, 9x4 cm
         çam, 13x4,5 ayak emprenyeli piknik masası   
         istenilen renkte üretilmektedir.
      

         Kod : EMB7

         Özellikleri: 145x45x45, 7x7 çam, 9x4 sırtlıklı
         bank istenilen renkte üretilmektedir.
        


         Kod : EMB8

         Özellikleri:Özellikleri: 145x45x45, 7x7,
         9x4 sırtlıklı bank istenilen renkte üretilmektedir.

 

 


Trabzon E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
 Webmaster : Taner ŞEN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.